Council-of-Jerusalem

Council of Jerusalem; Meeting of the Apostles