St-Patricks-Church-Glenelly

St Patrick's Church, Glenelly, N Ireland